Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.jubiler-rybnik.pl.

Sprzedającym jest Firma jubilerska IMAGO-ARTIS Stanisław Nodżak dostępny pod adresem:
ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 6511072848, Regon 276129100, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerami telefonów: 32 422 87 60, 32 422 55 28,
 • koszt połączenia za minutę wg cen operatora telefonicznego,
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: imagoartis@poczta.fm

 

I. Definicje

 

 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
 2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
  w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Klienta – oznacza konto w Serwisie utworzone na podane imię i nazwisko oraz adres e-mail Klienta.
 6. Login - identyfikator Klienta w Serwisie, szereg znaków (liter lub cyfr) przypisanych Klientowi.
 7. Newsletter – informacja o charakterze handlowym i marketingowym dotycząca IMAGO-ARTIS na temat promocji i nowości.
 8. Przedmiot transakcji-Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy IMAGO-ARTIS dostępny pod adresem:www.jubiler-rybnik.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 12. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży zwana zamiennie „Produktem”.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 14. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 15. Usługodawca -podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

II. Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.jubiler-rybnik.pl,
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniej- szym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep Internetowy www.jubiler-rybnik.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie www.jubiler-rybnik.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

III. Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.jubiler-rybnik.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, oraz telefonicznie.
 3. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienia składane telefonicznie można składać w godzinach od 9.30 do 17.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych ustawowo oraz w soboty od 9.30 do 12.30.
 5. Każde zamówienie złożone do godziny 12.00 w dniu roboczym przyjmujemy jako zarejestrowane
  w danym dniu. Zamówienia złożone po godzinie 12.00, (bądź w weekendy/dni wolne od pracy), uważamy za przyjęte do realizacji w pierwszym roboczym dniu, który następuje po wpłynięciu zamówienia. 
 6. Zamówienie złożone przez Stronę Internetową jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 7. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych,
  w szczególności takich jak: faktury VAT , faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur
  w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składnia kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Logon Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych prze Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

 

IV. Koszty i termin dostawy

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Maksymalny czas wysyłki paczki z Państwa zamówieniem określony jest przy każdym produkcie
  i dotyczy wyłącznie dni roboczych tj.od poniedziałku do piątku i tylko w tych dniach są dostarczane - nie realizujemy przesyłek weekendowych.
 3. Klient zostanie poinformowany o opóźnieniach realizacji zamówienia w sytuacji wydłużenia realizacji zamówień leżących po stronie producenta.
 4. Towar jest dostarczony za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w sklepie firmowym pod adresem: ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik.
 5. Przesyłka dostarczona jest jest zgodnie z terminem podanym przy Towarze na stronach Serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności przelewem do czasu podanego na stronach Serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
 6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

 

V. Płatności

 

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu - fakturę VAT.
 2. W przypadku płatności elektronicznych oraz płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal lub przelewem na konto bankowe Usługodawcy.

2.1. Bank Millennium, nr rachunku: 54 1160 2202 0000 0000 1490 9702

 

VI. Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi-od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

1.1. pisemnie na adres: ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik,

1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: imagoartis@poczta.fm

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności, od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku, która obejmuje większą liczbę Towarów, które dostarczane są osobno, w częściach lub partiami, od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, części lub partii albo polega na cyklicznym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony, od objęcia w posiadanie przez Konsumenta pierwszego z Towarów, dla pozostałych umów od dnia zawarcia Umowy z Klientem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość-umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z innymi dodatkowymi dla niego kosztami.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od  umowy, zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy na adres: ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik.
 1. To, co strony oświadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 2. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 3. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do umów:

8.1 O świadczenie usług, jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

8.2. W której przedmiotem jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8.3. Dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.

8.4. Dotyczących świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

 

VII. Reklamacje

 

 1. Produkty posiadają reklamację producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji produktów widnieje na stronach sklepu. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy: ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik.
 3. Składając reklamacje należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego
  z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba, że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględniania się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa
  z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedażny konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

VIII. Polityka prywatności

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego
  w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży. W związku z tym dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Klient może także wyrazić zgodę na otrzymywanie od sprzedawcy informacji reklamowych
  i handlowych, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Klienta ma prawo do wglądu treści podanych danych osobowych oraz ich korekty, również żądania usunięcia danych.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych na stronie Sklepu Internetowego są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia
  30 czerwca 2000 r.-Prawo własności przemysłowej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania ważnych zmian Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostaw i płatności za towary, zmiany w zakresie odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 5. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 6. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

X. Cennik transportu

 

Firma jubilerska Imago-Artis przykłada szczególną wagę do jakości zabezpieczeń i bezpieczeństwa transportu. Przygotowane opakowanie daje całkowitą pewność, że zamówiony produkt dotrze do Państwa w stanie idealnym.

 • powyżej 200 zł -  koszt przesyłki w całości pokrywa sklep Imago-Artis,
 • do 200 zł - koszt przesyłki wynosi 20 zł,
 • przesyłki zagraniczne - koszt przesyłki 150 zł.